Welcome to www.miteam.com by adidas

mi Team enables you to create your own team wear by choosing from numerous product types, hundreds of color combinations, materials, and personalizing them by applying names and numbers to the kit.

Please note, that you have been re-directed to mi Team from our partner retailer's site. Any personal data such as name, email, gender, and delivery information might be collected by adidas for shipping purposes and marketing campaigns.

The mi Team website enables you to design your team kit, customize it, and add names and number to your kit, but must ultimately be ordered and purchased by the retailer to which you have been re-directed by. This is done by assigning your order within the 'My Account' section of our site. Our site contains recommended retail price set by adidas, but the final cost, transaction and contract will be determined and agreed with the mi Team Retail Partner. For more information on customizing your kit, and placing an order, please visit our Help section.

We hope you enjoy creating your own mi Team products.

Proceed to mi Team

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ LOKALITY

Webovú lokalitu https://www.miteam.adidas.sk prevádzkuje spoločnosť adidas International Marketing B.V., ktorá je zapísaná v Holandsku pod identifikačným číslom spoločnosti 34122362 a oficiálne sídlo má na adrese Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Holandsko (ďalej len „Prevádzkovateľ“). adidas AG je materská spoločnosť skupiny adidas, ktorá pozostáva z niekoľkých prepojených podnikov vrátane adidas International Marketing B.V.

 1. Ako chápať tieto podmienky používania
  1. V týchto podmienkach používania (ďalej len „Podmienky“) sa opisuje, ako môžete navštevovať a používať Webovú lokalitu.
  2. Keď sa v týchto podmienkach používajú určité slová a výrazy, majú osobitný význam (nazývajú sa „definované pojmy“). Tieto definované pojmy môžete identifikovať na základe toho, že sa začínajú veľkým písmenom (a to aj v prípade, že nie sú na začiatku vety). Ak sa používa definovaný pojem, má význam, ktorý mu bol pridelený v časti týchto Podmienok, v ktorej bol vymedzený (príslušný význam sa dozviete prečítaním vety, v ktorej je definovaný pojem vložený v úvodzovkách do zátvorky).
  3. Keď v týchto Podmienkach používame zámená „my“, „nás“ alebo „náš“, myslíme tým Prevádzkovateľa, a keď používame zámená „vy“ alebo „váš“, myslíme tým vás ako osoby, ktoré navštevujete alebo používate Webovú lokalitu.
  4. Upozorňujeme však, že tieto Podmienky sa nevzťahujú na žiadnu objednávku Výrobkov (definované v článku 3.1), ktorú zadáte prostredníctvom služieb ponúkaných na Webovej lokalite. Ak zadáte objednávku cez Webovú lokalitu, skontaktuje sa s vami miestny predajca, a ak pristúpite k nákupu a platbe za Výrobky, uzatvárate priamy zmluvný vzťah s daným predajcom, ktorý je upravený podmienkami predajcu.
  5. Upozorňujeme, že vaše osobné údaje používame len v súlade s našou politikou ochrany osobných údajov (dostupná tu).
 2. Webová lokalita
  1. Webová lokalita je určená len používateľom na Slovensku. 
  2. Webová lokalita sa poskytuje bezplatne. Nezaručujeme, že Webová lokalita či akýkoľvek jej obsah budú vždy dostupné alebo neprerušené. Návšteva Webovej lokality je povolená na dočasnom základe. Celú Webovú lokalitu alebo akúkoľvek jej časť môžeme bez oznámenia pozastaviť, odstrániť, prerušiť alebo zmeniť. Nezodpovedáme sa vám, ak je Webová lokalita z akéhokoľvek dôvodu kedykoľvek alebo počas akéhokoľvek obdobia nedostupná. Webovú lokalitu alebo jej obsah môžeme kedykoľvek aktualizovať.
  3. Zodpovedáte za zabezpečenie všetkých nutných náležitostí, ktoré vám umožňujú uskutočniť návštevu Webovej lokality. Takisto ste zodpovední zabezpečiť, aby všetky osoby, ktoré navštevujú Webovú lokalitu prostredníctvom vášho internetového pripojenia, poznali tieto Podmienky a dodržiavali ich.
  4. Webová lokalita a jej obsah sa poskytujú len na všeobecné informačné účely. Nemajú slúžiť ako rady, o ktoré by ste sa mali opierať.
  5. Webovú lokalitu môžete využívať len na domáce, súkromné a nekomerčné použitie (Webovú lokalitu však máte právo využiť pri navrhovaní výrobkov, ktoré využije profesionálny tím, ktorý vás poveril svojím zastupovaním). Túto Webovú lokalitu nesmiete využívať na účely navrhovania výrobkov v rámci podnikania na účely ďalšieho predaja tretej strane. 
 3. Výrobky
  1. Webová lokalita obsahuje výrobky, ktoré sme plne navrhli a vytvorili, no nad rámec nášho návrhu si ich môžete prispôsobiť alebo pozmeniť prostredníctvom výberu materiálov, farieb alebo iných možností prispôsobenia, ktoré sú občasne dostupné na Webovej lokalite, napr. doplnenie mena, loga tímu, loga sponzora alebo čísla hráča (ďalej len „Prispôsobenie“). Ak si želáte objednať akékoľvek takéto výrobky (ďalej len „Výrobky“), vykonáva sa to prostredníctvom predajcu v súlade s článkom 1.4.
  2. Upozorňujeme, že Výrobky zobrazené na Webovej lokalite podliehajú dostupnosti materiálov, ktoré sú potrebné na výrobu Výrobkov. Neposkytujeme teda žiadnu záruku, že akýkoľvek konkrétny Výrobok/-ky si možno kedykoľvek objednať prostredníctvom našich predajcov. Vašu objednávku môžeme odmietnuť, ak nie sú dostupné materiály potrebné na výrobu Výrobkov, ktoré si želáte objednať.
  3. Ceny uvedené na Webovej lokalite sú len naše vlastné odporúčané maloobchodné ceny. Ceny jednotlivých predajcov sa môžu odlišovať.  Predajca sa s vami skontaktuje a potvrdí skutočnú cenu všetkých Výrobkov, ktoré si objednávate, vrátane nákladov na Prispôsobenie.
  4. Pri potvrdzovaní zmluvy s príslušným predajcom nesiete výlučnú zodpovednosť za kontrolu správnosti detailov, ktoré si objednávate, a akékoľvek Prispôsobenie, ktoré si želáte uplatniť. 
  5. Menšie farebné a iné odchýlky na Výrobkoch sú možné v dôsledku rôzneho získavania obrázkov, zobrazovacích technológií a z iných technických dôvodov. Nezodpovedáme za tieto odchýlky ani za preklepy, opisy výrobku či zjavné chyby na Webovej lokalite.
 4. Váš účet a heslo
  1. Pred zadaním objednávky výrobkov dostupných na Webovej lokalite sa na Webovej lokalite musíte zaregistrovať a vytvoriť si účet (ďalej len „Účet“). Pri registrácii Účtu sa od vás budú v rámci našich bezpečnostných postupov požadovať určité údaje (napr. vaša e-mailová adresa) a vytvorenie hesla. S týmto heslom musíte narábať ako s dôverným údajom a nesmiete ho poskytnúť žiadnej tretej strane.
  2. Máme právo kedykoľvek dezaktivovať akékoľvek Účty a/alebo heslá, ak podľa nášho odôvodneného úsudku nie sú v súlade s týmito Podmienkami.
  3. Ak viete alebo máte podozrenie, že niekto iný ako vy pozná prihlasovacie údaje k vášmu účtu, musíte nám to ihneď oznámiť na adresu [e-mailová adresa]/ kliknutím sem.
  4. Nesiete zodpovednosť za akékoľvek neoprávnené použitie prihlasovacích údajov k vášmu Účtu.
 5. Prijateľné používanie

Všeobecné informácie

  1. Súhlasíte, že nebudete:
   1. používať Webovú lokalitu akýmkoľvek spôsobom, ktorý je v nesúlade s týmito Podmienkami alebo s akýmikoľvek platnými miestnymi, vnútroštátnymi alebo medzinárodnými právnymi predpismi alebo nariadeniami;
   2. kopírovať alebo inak reprodukovať alebo opakovane predávať akúkoľvek časť Webovej lokality, pokiaľ to nie je výslovne povolené v týchto Podmienkach;
   3. používať Webovú lokalitu na žiadne komerčné alebo obchodné účely (okrem navrhovania Výrobkov, ktoré budete používať vy a váš tím); ani
   4. vykonávať žiadne úkony, ktoré by mohli poškodiť, prerušiť alebo inak narušiť prevádzku Webovej lokality alebo akéhokoľvek vybavenia, siete alebo softvéru používaných v rámci prevádzky Webovej lokality.

Zákaznícky obsah

  1. Ak na Webovej lokalite dodáte/nahráte akýkoľvek obsah vrátane akéhokoľvek obsahu, ktorý nahráte v rámci Prispôsobenia (či už ide o obrázky, text, alebo akékoľvek iné materiály), vami dodaný obsah (ďalej len „Zákaznícky obsah“) musí byť v súlade s týmito pravidlami:
   1. nesmie byť tvorený názvom ani zahŕňať názov výrobku, služby, spoločnosti, organizácie ani podujatia, ktoré patria niekomu inému (pokiaľ ste nezískali všetky platné práva na jeho použitie – napr. v súvislosti s dohodou o sponzorovaní tímu); 
   2. nesmie byť tvorený menom alebo prezývkou či zahŕňať meno alebo prezývku známej osobnosti (živej alebo zosnulej);
   3. nesmie porušovať ochranné známky tretej strany ani iné práva duševného vlastníctva;
   4. nesmie byť obscénny, protiprávny, urážlivý ani rasistický a nesmie presadzovať nenávisť alebo telesnú ujmu žiadnej osoby ani k nim nabádať;
   5. nesmie obťažovať ani šikanovať inú osobu;
   6. musí byť podľa vašich vedomostí pravdivý a čestný;
   7. nesmie nikoho ohovárať;
   8. nesmie zahŕňať materiál alebo obsah týkajúci sa inej osoby ani porušovať práva na ochranu súkromia inej osoby;
   9. nesmie zahŕňať osobné údaje inej osoby (okrem mien na tričku povolených v rámci postupu Prispôsobenia) ani dôverné informácie týkajúce sa iných osôb; a
   10. nesmie presadzovať ani schvaľovať terorizmus, násilie ani nezákonné správanie.

Vyhradzujeme si právo zamietnuť každý Zákaznícky obsah, ktorý podľa nášho úsudku patrí do niektorej z vymenovaných kategórií. Treba tiež pamätať na to, že náš systém nepodporuje niektoré špeciálne znaky.

  1. Ručíte za to, že každý Zákaznícky obsah, ktorý dodávate/nahrávate na Webovú lokalitu, je v súlade s ustanoveniami Podmienok, a že používaním Zákazníckeho obsahu v súlade s týmito Podmienkami neporušujeme práva duševného vlastníctva žiadnej tretej strany. Beriete na vedomie a súhlasíte, že ste zodpovední za každú stratu alebo ujmu, ktorú utrpíme v dôsledku porušenia tejto záruky.
  2. Vyhradzujeme si právo prijať alebo odmietnuť alebo prestať používať akýkoľvek Zákaznícky obsah poskytnutý akoukoľvek osobou, ktorý je podľa nás v rozpore s týmito Podmienkami.

Vírusy

  1. Nezaručujeme, že Webová lokalitu bude úplne zabezpečená voči programovým chybám alebo vírusom a že sa na nej nebudú vôbec nachádzať. Pri návšteve Webovej lokality zodpovedáte za nastavenie svojej informačnej technológie, počítačových programov a platformy a odporúčame vám, aby ste uplatňovali vlastný softvér na ochranu proti vírusom.
  2. Nesmiete nesprávne používať Webovú lokalitu tak, že do nej vložíte vírusy, trójske kone, červov, logické bomby alebo iné materiály, ktoré sú škodlivé alebo poškodzujú technológiu. Nesmiete sa pokúšať získať neoprávnený prístup k Webovej lokalite, serveru, na ktorom je Webová lokalita uložená, ani k žiadnemu serveru, počítaču ani databáze pripojeným k Webovej lokalite. Nesmiete útočiť na Webovú lokalitu prostredníctvom útoku na vyradenie služby. Porušením tohto ustanovenia by ste sa mohli dopustiť trestného činu. Všetky podobné porušenie predpisov nahlásime príslušným orgánom presadzovania práva a budeme spolupracovať s týmito orgánmi tak, že im poskytneme údaje o vašej totožnosti. V prípade takéhoto porušenia okamžite zanikne vaše právo na používanie Webovej lokality.
 1. Duševné vlastníctvo
  1. My (alebo naša prepojená spoločnosť) sme vlastníkom alebo držiteľom licencie na všetky práva duševného vlastníctva v súvislosti s Webovou lokalitou alebo jej obsahom, s Výrobkami (podlieha bodu 6.2), s názvom a so značkou adidas, so všetkými vlastníckymi fontmi adidas, s názvami výrobkov adidas, s obrázkami, s obalmi a so všetkými ostatnými ochrannými známkami, s ochrannými známkami služieb, s logami a s obchodnými názvami, ktoré sú zobrazené na výrobkoch skupiny adidas, obaloch výrobkov a/alebo na Webovej lokalite, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zapísané. Vymenované diela sú chránené právnymi predpismi a zmluvami v oblasti duševného vlastníctva na celom svete. Všetky tieto práva sú vyhradené.
  2. Ručíte za to, že ste vlastníkom alebo držiteľom licencie na všetky práva duševného vlastníctva v súvislosti s každým Zákazníckym obsahom, ktorý nahrávate v rámci Prispôsobenia. Žiadny Zákaznícky obsah, ktorý nahrávate na našu Webovú lokalitu, sa nebude bude považovať za dôverný a chránený. V súvislosti so Zákazníckym obsahom si ponechávate všetky vlastnícke práva, ale týmto nám udeľujete trvalú, celosvetovú, bezvýhradnú, bezplatnú, prenosnú licenciu na používanie, uchovávanie, kopírovanie, reprodukciu, distribúciu, prípravu odvodených diel a zobrazovanie Zákazníckeho obsahu v spojitosti so službou poskytovanou na Webovej lokalite a vo všetkých iných médiách, ako aj na jeho distribúciu a sprístupňovanie tretím stranám vrátane všetkých príslušných predajcov.    
  3. Okrem práv stanovených v týchto Podmienkach vám nie je udelené a nesmiete využívať žiadne právo na využívanie práv duševného vlastníctva. Webovú lokalitu (ani žiadnu jej časť alebo jej obsah) nesmiete používať na komerčné účely; materiály z Webovej lokality však môžete sťahovať len na nekomerčné, vaše osobné použitie. Žiadne takéto materiály však nesmiete meniť a nesmiete ich kopírovať, distribuovať, zasielať, zobrazovať, predvádzať, reprodukovať, zverejňovať, licencovať, tvoriť odvodené diela, prevádzať ani predávať.
  4. Žiadna časť tejto Webovej lokality vrátane a bez obmedzenia textov, dizajnu, grafiky, fotografií a obrázkov, ktoré obsahuje, sa nesmú kopírovať, reprodukovať, opakovane vydávať, nahrávať, opakovane zverejňovať, meniť, prevádzať ani distribuovať, ani akokoľvek inak používať na žiadne neosobné, verejné alebo komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu.
  5. Každá komunikácia alebo materiály, ktoré nám zasielate cez Webovú lokalitu, elektronickou poštou alebo inými prostriedkami, sa budú považovať za nechránené a nedôverné (okrem komunikácie týkajúcej sa vašej objednávky, ak používate Webovú lokalitu na nákup výrobkov od nás). Môžeme voľne vydávať, zobrazovať, zverejňovať, distribuovať a inak používať všetky nápady, návrhy, koncepcie, dizajn, znalosti a skúsenosti a iné informácie zahrnuté do takejto komunikácie alebo materiálov na akýkoľvek účel okrem iného vrátane vývoja, výroby, reklamy a marketingu v súvislosti s nami a našimi výrobkami.
 2. Naša zodpovednosť
  1. Nijakým ustanovením týchto Podmienok sa nevylučuje ani neobmedzuje naša zodpovednosť v prípade:
   1. úmrtia alebo osobného zranenia spôsobeného našou nedbanlivosťou;
   2. podvodu alebo podvodného skresľovania skutočností; a
   3. akejkoľvek záležitosti, v súvislosti s ktorou by bolo pre nás nezákonné vylúčiť alebo obmedziť našu zodpovednosť.
  2. Pod podmienkou uplatnenia článku 7.1 nepreberáme žiadnu zodpovednosť za Prispôsobenie a/alebo akékoľvek iné úkony alebo opomenutia akéhokoľvek predajcu (aj vtedy, keď niektorý predajca nedodrží podmienky svojej zmluvy s vami).  
  3. Pod podmienkou uplatnenia článku 7.1 nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek omeškanie alebo nevykonanie či nedodržiavanie týchto Podmienok, keď má takéto omeškanie alebo zlyhanie príčinu, ktorá sa vymyká našej oprávnenej kontrole. 
  4. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah webových lokalít, na ktoré sa odkazuje na Webovej lokalite (vrátane odkazov na našich komerčných sponzorov a partnerov). Tieto odkazy by sa nikdy nemali vykladať ako naše potvrdenie daných webových lokalít, na ktoré sa odkazuje. Nezodpovedáme za žiadnu stratu ani ujmu, ktorá vám môže vzniknúť pri ich používaní.

Ak ste spotrebiteľ:

  1. Ak nedodržíme tieto Podmienky, zodpovedáme za stratu alebo ujmu, ktorú utrpíte a ktorá predvídateľne vyplynula z nášho porušenia týchto Podmienok alebo z našej nedbanlivosti, no nezodpovedáme za žiadnu stratu ani ujmu, ktorá nie je predvídateľná. Strata alebo ujma je predvídateľná, ak bola očividným dôsledkom nášho porušenia alebo ste si ju všimli vy a my v čase vašej návštevy Webovej lokality.
  2. Žiadne ustanovenie týchto Podmienok nemá vplyv na vaše zákonné práva.
  3. Webovú lokalitu poskytujeme len na domáce a súkromné použitie. Súhlasíte, že túto Webovú lokalitu ani žiadny obsah Webovej lokality nebudete používať na žiadne komerčné ani obchodné účely a že sa vám nijako nezodpovedáme za žiadnu stratu zisku, stratu v podnikaní, prerušenie podnikania alebo stratu podnikateľskej príležitosti.
 1. Pozastavenie a zrušenie
  1. Ak porušíte niektorú z týchto Podmienok, môžeme ihneď vykonať ktorýkoľvek z týchto krokov (bez obmedzenia):
   1. vydať vám varovanie;
   2. dočasne alebo natrvalo odstrániť Zákaznícky obsah, ktorý ste nahrali na Webovú lokalitu;
   3. dočasne alebo natrvalo vám odobrať právo na používanie Webovej lokality;
   4. pozastaviť alebo zrušiť váš Účet;
   5. začať proti vám právne konanie o uhradenie všetkých nákladov vyplývajúcich z porušenia (okrem iného vrátane odôvodnených administratívnych a právnych nákladov);
   6. podniknúť ďalšie právne kroky proti vám; a/alebo
   7. poskytnúť tieto informácie orgánom presadzovania práva v rozsahu, ktorý odôvodnene považujeme za nutný.
 2. Zmeny týchto Podmienok
  1. Občas môžeme tieto Podmienky zmeniť (napr. ak si zmena právnych predpisov vyžaduje pozmenenie týchto Podmienok). Pravidelne kontrolujte tieto Podmienky, aby ste chápali, aké Podmienky sa uplatňujú v čase vašej návštevy a používania Webovej lokality.
 3. Iné dôležité informácie
  1. Každý jednotlivý článok týchto Podmienok má samostatný účinok. Ak niektorý súd alebo príslušný orgán rozhodne, že niektorý z článkov je nezákonný alebo nevymožiteľný, zostávajúce články si aj naďalej zachovajú plný právny účinok.
  2. Ak nebudeme trvať na tom, aby ste si splnili povinnosti podľa týchto Podmienok, alebo ak si neuplatníme naše práva voči vám, alebo ak k tomu pristúpime s omeškaním, neznamená to, že sme sa vzdali našich práv voči vám a neznamená to, že ste si splnili dané povinnosti. Ak sa vzdáme nápravy vášho zlyhania, vykonáme tak len písomne, a neznamená to, že sa automaticky vzdávame nápravy akéhokoľvek vášho zlyhania v budúcnosti.
  3. Vyhradzujeme si právo subdodávateľsky zabezpečiť naše povinnosti podľa týchto podmienok a previesť, prideliť alebo pripísať nový záväzok (novácia) vo vzťahu k akýmkoľvek našim právam a povinnostiam podľa týchto podmienok akémukoľvek členovi skupiny adidas, pokiaľ sa to nedotkne vašich práv podľa týchto podmienok. Bez nášho písomného súhlasu nemôžete subdodávateľsky zabezpečiť, prideliť ani inak previesť akékoľvek svoje práva a povinnosti podľa týchto podmienok.
  4. Ak si želáte ďalšie informácie o riešení sporov online, prejdite pomocou uvedeného odkazu na webovú lokalitu Európskej komisie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Tento odkaz sa poskytuje len na informačné účely v súlade s požiadavkou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013.  Nie sme povinní zapojiť sa do riešenia sporu online.
 4. Rozhodné právo a súdna právomoc
  1. Tieto Podmienky sa riadia právnymi predpismi Holandska. Táto skutočnosť nemá vplyv na povinné uplatniteľné práva vyplývajúce z právnych predpisov vašej krajiny pobytu.
  2. Všetky spory, ktoré by vyplynuli z týchto Podmienok, môžete na základe vlastného uváženia predložiť príslušnému súdu v Amsterdame v Holandsku alebo príslušnému súdu v krajine vášho obvyklého pobytu, ak je táto krajina obvyklého pobytu členským štátom EÚ, ktorého súdy sú oprávnené rozhodovať o takýchto sporoch, pokiaľ neexistuje žiadny iný súd. My predkladáme akýkoľvek spor, ktorý by vyplynul z týchto Podmienok, príslušnému súdu vo vašej krajine obvyklého pobytu, ak ide o členský štát EÚ alebo ak to neplatí, príslušnému súdu v Amsterdame v Holandsku.
 5. Kontakt s nami

Ak by ste mali dôvody na sťažnosť, budeme sa usilovať vyriešiť daný problém a zabrániť jeho opakovaniu v budúcnosti. Kedykoľvek sa na nás môžete obrátiť kliknutím sem.

Posledná aktualizácie Podmienok júna 2019